గోధుమ గడ్డి చెరకు బగాస్సే బయోడిగ్రేడబుల్ ఫుడ్ కంటైనర్

గోధుమ గడ్డి చెరకు బగాస్సే బయోడిగ్రేడబుల్ ఫుడ్ కంటైనర్