సిలికాన్ ఐస్ బాల్ మోల్డ్

సిలికాన్ ఐస్ బాల్ మోల్డ్